top of page

Sürdürülebilirlik Politikalarımız

 

1. Bölüm - Sürdürülebilirlik

 

Serace Hotel olarak;

 • Kuruluşun amacına ve bağlamına uygun, Sürdürülebilirlik hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunan, yasal ve düzenleyici gereklilikler ve gıda güvenliğine ilişkin müşteriyle üzerinde anlaşılan, geçerli gıda güvenliği gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik bağlılık gösteren, iç ve dış iletişimi yürüten, SYS’nin sürekli iyileştirilmesine yönelik bağlılık içeren, bir Sürdürülebilirlik politikası oluşturulmuştur.

 

 • Sürdürülebilirlik sağlamada; otelimizde kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve maddelerin temininin çok önemli rol oynadığı sürekli göz önünde tutulmaktadır.

 

 • Sürdürülebilirlik anlayışımızın son tüketiciye ulaşıncaya dek sürdürülmesi ve bu aşamadaki birimlerin tümünün eğitilmesi ana ilkelerimizden birisidir.

 

 • Personelimizin Sürdürülebilirlik doğrultusunda çalışmaları sağlanacak, bunun için gerekli eğitimler verilecek ve personelin ürettikleri ile gurur duymaları sağlanacaktır.

 

 • Müşteriler başta olmak üzere, menfaat gruplarının gereksinim ve beklentilerine önem verilecek, bu gereksinim ve beklentiler arasında denge kurulacaktır. Gereksinim ve beklentilerin tatmini için sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

 

 • Politikamız, herkesin katılımı ile Sürdürülebilirlik sürekli olarak iyileştirilmesidir.

 

 • Topluma ve çevreye olan yükümlülüklerimizi yerine getirerek, sürekli gelişmesini sağlamaktır.

 

 • Doğal ve şirkete ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve çevreyi korumak, Kuruluşumuzun gıda güvenliği politikaları üst yönetim tarafından taahhüt edilmiş olup, uygunluğu sürekli olarak gözden geçirilmekte ve kontrol edilmektedir.

 

 • “Sürdürülebilirlik Politikamız”ın tüm personele duyurulması ve ulaştırılması sağlanmıştır.

 

 

 • İnsan haklarının vazgeçilmez bir unsur olduğu bilincindeki bir kurum olarak; personelimizin sağlığı, mutluluğu ve refahını sürekli gözetip, geliştireceğiz.

 

 • İşletmemizde kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, bedensel farklılıklar üzerinden ayrımcılık yapılmamaktadır.

 

 • İşletmemizde kimseye baskı, taciz, hakaret ve kötü muamele yapılamaz.

 

 • İşletmemizde 16 yaşın altında çalışan istihdam edilmemektedir.

 

 • İşletmede her çalışanın kendisini ifade edebilme ve söz söyleme hakkı saklıdır.

 

 • Üretimin her aşamasını Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi anlayışına uygun şekilde sevk ve idare edeceğiz.

 

 • Hammadde temininden, nihai ürünün müşteriye sunumuna kadar her aşamada geçerli ve gerekli yasal mevzuatlara uyacağız.

 

 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan zincir boyunca Sürdürülebilirlik nden ödün vermeyeceğiz.

 

 • Personelimize, planlarımız doğrultusunda eğitimler verme ve müşteri şikâyetlerini istenilen düzeye indirme hedefimizi gerçekleştireceğiz.

 

 • Tüketiciye kaliteli gıda ulaştırırken tüm beklentilerini karşılayacağız.

 

 • Bireysel ve kurumsal anlamda tüm çalışanlarımızla beraber sürekli gelişip, gözden geçirerek kendimizi yenileyeceğiz.

Çalışanlar olarak yukarıdaki hususları bir yaşam biçimi olarak benimsememiz, çalışmalara “tam ve aktif katılım” konusunda coşkumuzu sürdürmemiz başarımızın temel unsuru olacaktır.

2. Bölüm - Enerji Verimliliği

Serace Hotel olarak;

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte top yekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.

 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

3. Bölüm - Çevre Koruma ve Atık

Serace Hotel olarak;

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.

• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.

• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

.

4. Bölüm - Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Serace Hotel olarak;

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

5. Bölüm - Çocuk Hakları

Serace Hotel olarak;

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. Sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.

 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.

 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

6. Bölüm - Sürdürülebilir Satın Alma

Serace Hotel olarak;

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına,

 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,

 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,

 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

bottom of page